Tin Tức

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO NHÂN VIÊN EESCons

Với tiêu chí “ An toàn - Chất lượng - Tiến độ ” trong các dự án và cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các Chủ đầu tư về an toàn trong hoạt động xây dựng, nhân viên  EESCons luôn được huấn luyện và tham gia các khóa học về an toàn lao động.